المجلد والعدد: المجلد 41، العدد 86، نوفمبر 2010 
بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی

الصفحة 343-372

ناصر محسني نیا؛ ربابه یزدان نژاد


تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی

الصفحة 419-437

نادر جهانگیری؛ ابوالقاسم قوام؛ نرجس منفرد؛ حمید محیب ازغندی


مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة

الصفحة 439-464

عبّاس طالب‌زاده؛ انور پیام