مقایسه اى میان شاهنامه ی فردوسی و ترجمه ى عربی بندارى

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

جامعة آل البیت, قسم اللغة الفارسیة وآدابها, اردن

المستخلص

رجمه ى عربى شاهنامه که توسط بندارى اصفهانى در سال 620 ه . ق برگردانیده شده ، مورد توجه شاهنامه شناسان و استادان قرار گرفته است، چون این کار در اوایل سده ى هفتم هجرى صورت پذیرفته یعنى از لحاظ قدمت ، نسخه ى قدیمتر از این نسخه نمى شناسیم . بنابراین ارزش این ترجمه در نقد نسخه هاى گوناگونى شاهنامه بسیار است ، بنده در این تحقیق مقایسه اى بین داستان بیژن و منیژه شاهنامه و ترجمه ى بندارى انجام داده ام تا بدانیم تا چه حدى ترجمه با اصل نزدیک است.

الكلمات الرئيسية