پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف الامثال و طرایف الاقوال

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه فردوسی مشهد, ایران

المستخلص

 این مقاله بر آن است تا با معرفی اثر کم نظیر رشیدالدین وطواط یعنی لطایف الامثال و طرایف الاقوال که ترجمه و شرح 281 مثل عربی است، شیوة کار و نوآوریهای او را بررسی نماید. نگارنده از رهگذر مقایسه و تطبیق این کتاب با دیگر کتب امثال در زبان و ادبیات عرب که پیش از وطواط گردآوری و نوشته شده است، نشان داده که منبع اصلی رشیدالدین کتاب مجمع الامثال میدانی بوده است. با این همه آنچه بیش از هر چیز در کتاب او جلوه کرده و کار او را به اثری کم مانند تبدیل ساخته است، به دست دادن مثلهای معادل از زبان فارسی است که بسیاری از آنها در هیچ متن دیگری دیده نمی شود. بدی نگونه نویسنده نتیجه م یگیرد که هدف رشید الدین تنها ترجمة بخشی ازکتب امثال عربی نبوده است، بلکه در روزگاری که امثال تازیان بر پهنة ادبیات فارسی چیرگی داشته است، او بر آن شده تا بخشی از امثال پارسیان را به شیوة برابر نهادن با نمونه های عربی حفظ نماید.

الكلمات الرئيسية