مطالعة تطبیقی اشعار غادة السمان و فروغ فرّخزاد

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه سمنان, ایران

المستخلص

 نگارنده در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اندیشه و هنر فروغ فرخزاد و غادة السمان دو شاعره بزرگ معاصر می پردازد. آن چه در نگاه اول این دو شاعر بلندآوازه جهان عرب و ایران را به هم پیوند می زند جنسیت آنهاست و اینکه هردو در فرهنگهای خود خرق عادت کرده و درست همانند یک زن سخن گفته و شعر زنانه به معنی واقعی کلمه سروده اند.تا جاییکه هردو برترین و بعضاً تنها نماینده شعر زنانه سرودن در حوزه فرهنگی و ادبی خویشند. نکته دیگر اینکه هر دو هنرمند بجز شاعری آراسته به هنرهای دیگرنیز بوده و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و هنری دیگری نیز داشته اند. فروغ غیر از سرودن شعر تجربیاتی درعرصه فیلمسازی وفیلمنامه نویسی وترجمه داشته و غادة نیز در داستان نویسی و روزنامه نگاری شهره بوده است. درک بسیار عمیق از رنجهای آدمی در جهان هستی و بیان غریزی آن از دیگروجوه تشابه این دو شاعر محسوب می شود. هردو درد و رنجهای بشر جدید را در دورة مدرنیته با عمق جان حس کرده و از روح حساس خود بر زبان لطیف شاعرانه شان جاری کرده اند. نگاه روشنفکرانه به مسایل هستی شناختی و اجتماعی از دیگر جنبه های همانندی شعر دو شاعر است که به نحو شگفت انگیزی تجربیات مشترکی را به نمایش می گذارد. تواردهای معنی دار در شعر این دو شاعر که نماینده دو فرهنگ مشابه اما در عین حال متفاوت است شایسته نقد و بررسی موشکافانه می باشد. نقد تطبیقی اجتماعی ادبی و زبانی شعر فروغ و غادة هدف اصلی این مقاله است.

الكلمات الرئيسية