حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه فردوسی مشهد- ایران

المستخلص

 ادبیات تطبیقی از گرایش های مهم نقد ادبی است که دو مکتب فرانسوی و آمریکایی مهم ترین مکتبهای آن می باشد. در مکتب فرانسوی دو موضوع ارتباط تاریخی و تفاوت زبانی میان دو ادبیات اصل است و در مکتب آمریکایی با نادیده انگاشتن این دو اصل تمامی پژوهش های تطبیقی میان ادبیات ملل گوناگون و یا ادبیات با سایر دانش های بشری با عنوان ادبیات تطبیقی تعریف می شود. مثنوی مولانا بنا به ویژگیهای خاصّ خود، قابلیّتهای بسیار فراوان و متنوّعی را در زمینه ی پژوهشهای تطبیقی بر اساس دو مکتب مذکور دارد. در این مقاله با بررسی حوز ههای پژوهش تطبیقی در این دو مکتب خصوصاً مکتب فرانسوی به تعیین وبررسی این حوزهها در مثنوی و ارائه ی مثالهایی برای هر حوزه پرداخته میشود. هدف در این مقاله تعیین نوع، حوزه و تا حدودی روش کلّی تحقیق در موضوع های تطبیقی مثنوی می باشد.

الكلمات الرئيسية