ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه فردوسی مشهد, ایران

المستخلص

 یکی از مشکلاتی که ممکن است در ترجمه از عربی به فارسی خود را نشان دهد، ترجمه جملات دارای فعل دو مفعولی یا سه مفعولی است. می دانیم که در زبان فارسی ساختار جمله دو مفعولی وجود دارد، اما از جمله سه مفعولی نمیتوان در آن نمونه ای یافت. نکته ای که پژوهش حاضر در پی بررسی آن است این است که آیا در ترجمه جمل ههای دو مفعولی عربی – در انواع مختلف آن از قبیل افعال قلوب، افعالی همچون اعطی، کسا و ... – می توان یک جمله دو مفعولی فارسی به کار برد یا باید آ نها را به ساختارهای دیگری در فارسی برگرداند و همچنین در ترجمه جمله های سه مفعولی عربی به فارسی از چه ساختارهایی می توان استفاده کرد. بررسی حاضر نشان میدهد که در بازگردانی جمل ههای دومفعولی عربی به فارسی، تنها گروه اندکی – همچون فعل کسا- قابلیت آن را دارند که در فارسی به جمله دو مفعولی ترجمه شوند اما در اکثر موارد باید از ساختارهای دیگری همچون جمل ههای چهار جزئی با متمم و مفعول یا چهار جزئی با مسند و مفعول و غیره استفاده کرد.

الكلمات الرئيسية