المجلد والعدد: المجلد 43، العدد 89، نوفمبر 2012 
بازتاب یک تمثیل (داستان لیلی و مجنون) در آثار عطار نیشابوری

الصفحة 83-120

طاهره خوشحال دسرجردی؛ فرزانه مازندرانی


بررسی تطبیقی درونمایه های شعری پروین اعتصامی و سعادالصباح

الصفحة 194-221

مهیار علوی مقدم؛ ابوالفضل موسوی فرد؛ حسین محمدیان؛ پوران رضایی


تجلیات التناص الدینى فى شعر عزالدین المناصرة

الصفحة 252-288

امیر فرهنگ نیا؛ کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ علی گنجیان خناری