تقابل شهر و روستا در شعر عبد الوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم, ایران