بررسی تطبیقی درونمایه های شعری پروین اعتصامی و سعادالصباح

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه حکیم سبزواری, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران,

2 دانشگاه حکیم سبزواری, گروه الهیات و معارف اسلامی, ایران

3 دانشگاه حکیم سبزواری, گروه زبان و ادبیات عرب, ایران

4 دانشگاه تربیت مدرس, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران