فرهنگ ایرانی و وام واژههای فارسی در سرودههای ابن معتز

المؤلفون

1 دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران