بررسی تطبیقی جایگاه جغد در ادبیات فارسی و عربی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه گلستان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران