تحلیل ساختار اجتماعی «منش، میدان، کنش» در تولیدات ادبی (نقدی تطبیقی بر شعر «خوان هشتم و آدمک (2)» اخوان ثالث و «شهر سندباد» بدر شاکر السیاب)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران