واکاوی تاثیر مکتب اگزیستانسیالیسم بر مجموعه «صهیل الجواد الابیض» زکریا تامر

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران,

2 دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران