بازتاب یک تمثیل (داستان لیلی و مجنون) در آثار عطار نیشابوری

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 انشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران