المجلد والعدد: المجلد 46، العدد 93، نوفمبر 2015 
اغانی شیراز؛ دراسة ونقد

الصفحة 99-127

محمود حیدری؛ داود رمضانی پارسا


تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی)

الصفحة 128-16

زهرا صالحی؛ محمّد رحیمی خویگانی؛ عسکر علی کرمی


بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی

الصفحة 230-293

محمد مهدی غلامی بدیک؛ محمود براتی؛ غلام حسین شریفی ولدانی