بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه شیراز, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران,

2 دانشگاه شیراز, گروه زبان وادبیات عربی, ایران

الكلمات الرئيسية