المجلد والعدد: المجلد 46، العدد 92، نوفمبر 2015 
نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ادب عربی در شعر ادیب الممالک فراهانی

الصفحة 8-36

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ جواد گرجامی؛ علی خالقی


وام واژه های فارسی در مقامات حریری

الصفحة 110-152

سمیه حسنعلیان؛ محسن محمدی فشارکی


استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ

الصفحة 192-231

شیرزاد طایفی؛ آمنه عرفانی فرد


بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب

الصفحة 281-305

عزت ملاابراهیمی؛ زهرا ذاکری