وام واژه های فارسی در مقامات حریری

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران,

2 دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران

الكلمات الرئيسية