بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار»

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران

الكلمات الرئيسية