برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه ارومیه, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران

الكلمات الرئيسية