بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران,

2 دانشگاه اصفهان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران,

3 دانشگاه اصفهان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران

الكلمات الرئيسية