فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 انشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده پیراپزشکی, گروه ادبیات فارسی, ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده پیراپزشکی, گروه ادبیات فارسی

الكلمات الرئيسية