مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه»

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه علامه طباطبایی, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران,

2 دانشگاه قم, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران

الكلمات الرئيسية