تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه پیام نور مرکز بروجن, ایران,

2 دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران,

الكلمات الرئيسية