نقد رمان‌های «واحه‌های غروب» و «عشق در تبعید» بهاء طاهر از منظر ترامتنیت

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه شهید بهشتي، ایران