چوبک در خیمۀ گروتسک (بررسی نمود گروتسک در مجموعۀ خیمه شب‌بازی چوبک)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان