عصیان آدم (ع) در تفاسیر عامه و تفاسیر عرفانی تا قرن هفتم

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران