اهمیت احاطه به مسأله و پیرامسأله در پژوهش های تطبیقی فارسی و عربی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی، مشهد