محمد علی شمس الدین شاعری که به ندای قدس لبیک می‌گوید

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

عضو في هيئة تحرير مجلّة رسالة الإسلام الإلكترونيّة، طهران. مديرة مؤسّسة الحوار للثقافة والتعليم

المستخلص

هیدگر می‌گوید در روزگاران گذشته باب قدس و تعالی برای انسان گشوده بود و انسان خود را در محضر خدا می‌دانست و چون شاکر بود باب "داد و دَهِش" میان آسمانیان و زمینیان گشوده بود. ولی در عصر حاضر بشر از آسمان روی گردانده و از مقام ذات خود به دور افتاده و تکنولوژی را سرنوشت خویش ساخته؛ پس دوره "فروبستگی ساحت قدس" و "زمانه عسرت" فرا رسیده است. اینک پرسش هولدرلین را فرا روی خود داریم که "شاعران در زمانه عسرت به چه کار می‌آیند؟" و ما در پی آن می‌پرسیم که "محمد علی شمس الدین در زمانه عسرت چه کرد؟" می‌گوییم: محمد علی بر آن بود تا اساسِ شاعرانه هستیِ مردمان رنج کشیده و مقاوم سرزمینش را بگذارد تا در آن سرزمین و همه سرزمین‌‌های عسرت زده و پر از فتنه و آشوب اسلامی و عربی، که زمین تنگ شده و آسمان رحمت خود را منع کرده (وضاقت الأرض و مُنعت السماء)؛ مردمان همچنان در انتظار گشایش آسمان، بر روی زمین سکنی گزینند و زندگی کنند.

 1. قرآن کریم

  1. پادشاه، محمّد، (1362ش [1983م])، فرهنگ لغت آنندراج، تهران: نشر خیام، چاپ دوم.
  2. زیتون، علي مهدي، (2005م)، النص من سلطة المجتمع إلی سلطة المتلقي، بیروت: حرکة الریف الثقافیة، ط 1.
  3. زرشکن عابد لیلا، (2014-2015 م )، رساله دکتری، المقاومة في شعر علي معلم الدامغاني (الإیراني) ومحمد علي شمس الدین (العربي- اللبناني) (دراسة مقارنة معنویًّا وفنیًّا)، بیروت: دانشگاه اسلامی لبنان.
  4. زرشکن عابد، لیلا، (2021 م)، «نظرة إلی فکرة المقاومة في شعر الشاعرَین اللبناني والإیراني (محمّد علی شمس الدین و علي معلم الدامغاني)» مجلة الدراسات الأدبیة (في اللغتَين العربيّة والفارسيّة وتفاعلهما)، العدد 102، صص 193-224.
  5. شمس الدین، محمّد علي، (2009م)، الأعمال الشعریّة، بیروت: المؤسّسة العربیّة للدراسات والنشر، ط الأولی.
  6. عبّاس، دلال (2010 م)، بهاء الدین العاملي، بیروت: دارالمؤرخ العربيّ، ط1.
  7. عمان سامانی، نورالله بن عبدالله، (1382)، دیوان گنجینة الاسرار، تهران: نشر فراروی.
  8. یکشام، حمید، (1993 م)، مقابلة محمد علي شمس الدین: أنا شاعر الوجد الدینيّ الوحید في الشعر العربيّ الحدیث، جریدة کیهان العربي، العدد 2352، 3تموز.
  9. Day lewis, (1966), The Poetic Image, London: Jonathan Cape.
  10. James L. Perotti, (1974), Heideger on The Divine:The Thinker The Poet& The God, Ohio University Press.
  11. Martin Heidegger, (2016), What Is Metaphysics? Jovian press.
  12. ……………………, (1949), Letter On Humanism, Klotermann.
  13. …………………….,(1969), Zur Sache Des Denkens, Berlin, Tubingen Max Neimeyer Verlay.