املی نصرالله راوی نبرد و پایداری در لبنان

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه گیلان

المستخلص

اغلب صاحبنظران آثاری را که در ادبیات پایداری برجای مانده، زیر مجموعه ادبیات متعهد قرار می‌دهند که البته این شمارش به سبب وجوه مشترکی هست که این آثار با آن ادبیات دارد، اما از آن جا که پایداری اغلب در برابر تصرف غیرمشروع نیروهای متجاوز حاصل می‌آید، ادبیات پایداری را می‌توان ثمره‌ برومند ادبیات جنگ دانست. از همین رو مقاله‌ حاضر درصدد است به روش توصیفی – تحلیلی داستان جنگ را در آثار إملی نصرالله (2018-1931م) بانوی صاحب قلم لبنان بررسی کند تا به ثمره برومند آن که پایداری است، دست یابد. این نویسنده‌ نام‌آشنا از 1962م که نخستین داستان بلندش را به زیور طبع آراست تا سال 2018م، داستان‌های بلند و کوتاه بسیاری را به قلم تحریر کشید که در ساحت‌های گوناگون قابل ارزیابی است. یکی از موضوعاتی که ایشان بدان پرداخته و داستان‌های کوتاه و بلند متعددی را درباره‌اش برجای نهاده، حادثة جنگ داخلی لبنان است. این داستان‌ها موضوع پژوهش حاضر قرار گرفته‌اند تا استراتژی مقاومت ضمن پرداختن به داستان جنگ داخلی لبنان آشکار گردد. مهم‌ترین نتیجة پژوهش حاضر روایت دگردیسی جنگی است که با قلم توانای إملی نصرالله هندسة‌ بدحجمش نمودار گشت و به روایت اشغال بیروت و تجاوز نظامیان صهیونیست به لبنان کشیده شد. نویسنده سپس با پرداختن به حادثة ناگوار جنگ داخلی بن مایه‌ پایداری را که باعث ناکامی چشمداشت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان شد، در ادبیات جنگ برملا نمود.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


حطیط، أمین محمد، (2004م)، «صراع علی ارض لبنان»، بیروت، دار الأمیر.
زیدان، جوزیف، (1999م)، «مصادر الأدب النسائي في العالم العربي الحدیث»، بیروت، الموسّسة العربیّة للدراسات والنشر.
شعبان، بثینة، (1999م)، «100 عام من الروایة النسائیّة العربیّة»، بیروت، دار الآداب.
صیداوی، رفیف رضا، (2003م)، «النظرة الروائیّة إلی الحرب اللبنانیّة»، بیروت، الفارابي.
ضیف، شوقي، (1960م)، «العصر الجاهليّ»، القاهرة، دارالمعارف.
العید، یمنی، (1993م)، «الکتابة تحوّل في التحوّل»، بیروت، دار الآداب.
محمدی فرد، طاهره، (1392هـ.ش)، «مقارنة بین املی نصرالله و سیمین دانشور في النظرة لـ الأنا و الآخر من خلال روایتي تلك الذکریات و سووشون»، لبنان، مجلّة الدراسات الأدبیّة، شماره پیاپی 82، 83 و 84.   
نصرالله، إملی، (1986م)، «تلك الذکریات»، بیروت، نوفل.
......  ، .......  ، (2000م)، «الجمرالغافي»، بیروت، نوفل.
......  ، .......  ، (1999م)، «یومیات هر»، بیروت، دارالکتاب العالمي.
......  ، ....... ، (1984م)، «الاقلاع عکس الزمن»، بیروت، نوفل.
......  ، ....... ، (1985م)، «الطاحونة الضائعة»، بیروت، نوفل.
......  ، ....... ، (1990م)، «خبزنا الیوميّ»، بیروت، نوفل.
نصرالله، شکری، (2006م)، «تاریخ لبنان واللبنانیین- نظرة إلی الوراء»، بیروت، شرکة المطبوعات للتوزیع والنشر.
 
کتابنامه فارسی
روشنفکر، اکرم، (1393هـ.ش)، «زن در ادبیات داستانی لبنان – با نگاهی به مجموعه آثار إملی نصرالله»، رشت، کتیبه گیل.
میرعابدینی، حسن، (1386هـ.ش)، «صدسال داستان­نویسی در ایران»، تهران، چشمه، چهارم.
نصرالله، املی، (1399هـ.ش)، «پرواز برعکس عقربه زمان»، ترجمه اکرم روشنفکر، رشت، کادوسان.
 ......، ....... ، (1394هـ.ش)، «آتش پنهان»، ترجمه اکرم روشنفکر، رشت، کتیبه گیل.
......، ....... ، (1393 هـ.ش)، «روزشمار گربه»، ترجمه اکرم روشنفکر، رشت، کتیبه گیل.
......، ....... ، (1393 هـ.ش)، «آن خاطره­ها»، ترجمه اکرم روشنفکر، رشت، کتیبه گیل.
......، ....... ، (1398 هـ.ش)، «آسیاب گم­شده»، ترجمه اکرم روشنفکر، رشت، کادوسان.
......، ....... ، (1398 هـ.ش)، «توشه روزانه ما»، ترجمه اکرم روشنفکر، رشت، کادوسان.
سایت
نشریه الکترونی الآداب:10/10/1399، info@al-adab.com