واکاوی کاربردهای «حسن تعبیر» در ترجمۀ رمان «سواقی القلوب»

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران.

المستخلص

واژه‌­ها و عبارت­‌ها در هر جامعه، مطابق با فرهنگ آن جامعه به کار می‌روند؛ درحالی که ممکن است این واژه­‌ها با فرهنگ جامعۀ دیگر سازگار و مناسب نباشند. امروزه با گسترش ارتباطات، بیش­از پیش، شاهد تغیرات فرهنگی و اجتماعی در میان جوامع هستیم. این تغییرات توسط رسانه­‌ها، شبکه‌­های اجتماعی و همچنین نوشته‌­های داستانی و ... اعمال می­‌شوند؛ بنابراین مترجمان به عنوان پیشگامان این عرصه، نقش مهم و اساسی را در تقابل­‌های فرهنگی و اجتماعی دارند؛ ازاین­ رو انتظار می­رود مترجمان از تأثیرپذیری جامعه خود در برابر بار منفی برخی از واژه­‌ها و عبارت­‌ها جلوگیری کنند و عبارت­‌هایی را که با فرهنگ جامعۀ خود سازگار نیستند، تصحیح نمایند. در برخی از عبارت‌­های رمان «سواقی القلوب» واژه­‌هایی وجود دارند که در جامعه ما، تابو محسوب می­شوند و مترجم باید مناسب­­ترین راه را برای کاهش بار منفی این عبارت‌­ها به کارگیرد. حسن تعبیر راهکاری مناسب، برای ترجمه این نوع عبارت­ها به­‌شمار می‌­رود. در این پژوهش به بررسی میزان کاربرد حسن تعبیر در ترجمه رمان «سواقی القلوب» پرداخته‌­ایم و در صورت رعایت نشدن آن، ترجمۀ مناسب را­ ارائه داده‌­ایم  تا در ترجمۀ عبارت‌های مشابه از این روش­‌ها استفاده شود.

الكلمات الرئيسية