جلوه‌های پایداری در رمان‌های شرق آفریقا نمونۀ مورد مطالعه رمان عطر البارود(رایحۀ باروت) اثر هاشم محمود حسن اریتریایی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ايران

المستخلص

کشورهای آفریقایی تا دیر زمانی درگیر مبارزه با دو پدیدۀ استعمار و استبداد بوده‌اند؛ بنابراین مقاومت و پایداری بخشی از ادبیات این کشورها را به خود اختصاص داده است. کشور عرب زبان اریتره با جمعیت حداکثری مسلمان، واقع در شرق آفریقا یکی از کشورهایی است که سال‌ها تحت سلطۀ دولت عثمانی و استعمار دولت‌های اروپایی قرار داشت و پس از آن نیز به مدّت سی سال درگیر نبرد با همسایۀ خود اتیوپی و نبرد مسلمانان آن برای آزادی از سلطۀ دیکتاتوری اقلیت مسیحی حاکم بود. از این رو پرداختن به موضوع مقاوت و پایداری به ویژه نبرد سی ساله با اتیوپی، از موضوعات رایج در آثار شاعران، نویسندگان و هنرمندان دهه‌های اخیر در این کشور است. نویسنده و رمان‌نویس سرشناس اهل اریتره «هاشم محمود حسن» نیز بخش مهمی از آثار خود را به بیان این موضوع اختصاص داده است. در این پژوهش یکی از آثار داستانی این نویسنده با عنوان عطرالبارود بررسی شده است. در این پژوهش علاوه بر آشنایی با بخشی از ادبیات آفریقا و کشور ارتیره با دیدگاه نویسنده و نگرش مردم اریتره دربارۀ نبرد سی ساله با دشمن مهاجم اتیوپی و ابعاد روایی آن در رایحۀ باروت نیز آشنا می‌شویم. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد، نویسندۀ رایحۀ باروت حقایق تاریخی را با ادبیاتی روشن و صریح و دیدگاهی میهن‌پرستانه و ملی‌گرا به نمایش گذاشته است. ضمن این که در انتخاب مضامین مقاومت و پرداختن به آن، تحت تأثیر ادبیات پایداری در کشورهای عربی و اسلامی قرار داشته است.

الكلمات الرئيسية