همسان سرایی و همسان اندیشی در شعر معاصر ایران و عرب (مقایسه ی شعر البیاتی، السیاب و اخوان ثالث با تکیه بر شعر سمفونی کولی و شهرسنگستان)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه پیام نور, ایران

المستخلص

شعر فارسی از گذشته تا کنون در سایه ی تعالیم و اندیشه های دینی، پیوندی ناگسستنی با شعر تازی داشته است. همین نکته سبب شده است تا درکنار شاخه های مختلف علمی زبان و ادب پارسی شاخه ی نقد تطبیقی شکل گیرد و بویژه تمام ادبیات گذشته را در مضمون و قالب شامل شود. در کنار این شاخه ها نقد مقایسه ای نیز جایگاهی خاص دارد. با مطالعه و مقایسه ی شعر عصر حاضر در دو فرهنگ ایران و عرب این همسان سرایی ها همچنان به چشم می خورد؛ این همسان اندیشی ها و همسان سرایی ها از شاخه ی پر رونق نقد تطبیقی فراتر است؛ این اندیشه ها در حقیقت خرد مشترک و تصویر آفرینی های یکسانی است که برآمده از محیط اجتماعی شاعر با پس زمینه های تاریخی، اجتماعی و سیاسی است.این پژوهش به همسان سرایی ها وتصویر آفرینی های مشترک در بخشی از آثار چند شاعران برجسته ی معاصر و مطرح در دو فرهنگ ایران وعرب می پردازد.

الكلمات الرئيسية