تاثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه فردوسی مشهد, ایران,

المستخلص

 روابط زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی روابطی کهن و ژرف است که از پیش از اسلام شروع میشود و تا به امروز ادامه مییابد. از این رو، مسائل متعدد پژوهشی در حوزه ی ادبیات تطبیقی میان این دو ادبیات وجود دارد. از جمله ی این مسائل پژوهشی که کمتر به آن پرداخته شده است، تاثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی شیرازی میباشد. در این مقاله نخست بر مبنای نظریه ی فرانسوی و روش تحقیق آن، اثبات شده است که سعدی تحت تاثیر شعر جاهلی بوده است؛ سپس انواع تاثیرپذیری شعر سعدی از شعر جاهلی در دو عرصه ی ساختار و محتوا طبقه بندی و تبیین شده و به ابداعات و خلّاقیت های سعدی در استفاده از اشعار جاهلی اشاره شده است.

الكلمات الرئيسية