زنان فرمانروا در ایران

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران

المستخلص

در باورهای اساطیری و فرهنگ ایرانی، زن از اهمیت و جایگاهی ارجمند برخوردار است. گذشته از آن که اساطیر ایران باستان و فرهنگ درخشان ایران، بیانگر شان و شکوه و موقعیت ممتاز زن میباشد، تاریخ امروز ایران نیز از جایگاه مهم اجتماعی و سیاسی زنان حکایت دارد. اگرچه در ادوار مختلف تاریخ ایران، زنان مانند مردان، دارای قدرت و اهمیت سیاسی نبوده اند، اما همواره نقش سیاسی خود را به شیوه های گوناگون بر منصه ی ظهور نشانده اند. یکی از این شیوه ها به طور غیر مستقیم و به وسیله ی ازدواج های سیاسی صورت پذیرفته است. در حالی که شیوه ی دیگر به طور مستقیم و به وسیله ی دخالت در امور مملکت و اعمال نفوذ از طریق پادشاه شکل گرفته است. اما مهمترین شیوه به صورت قرار گرفتن در راس حکومت بوده است. در این مقاله – که به صورت سند پژوهشی و کتابخانه ای انجام پذیرفته است- ضمن توضیحاتی پیرامون جایگاه سیاسی زنان در فرهنگ و تاریخ ایران به معرفی زنانی پرداخته شده است که به فرمانروایی رسیده اند و به عنوان پادشاه به تدبیر امور مملکت پرداخته اند.

الكلمات الرئيسية