تاملی در تصویرگری های کسایی

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه فردوسی مشهد, ایران

المستخلص

کسایی بهترین نماینده ی صورت های خیالی شاعران قرن چهارم در زمینه ی طبیعت است. تصویرهای او اغلب بیرونی و زمینی و برخاسته از تجربه های خصوصی وی است. نگاه او به طبیعت کاملاً واقعگرایانه و در خلق تصاویرش کمک فراوانی از عناصر طبیعت گرفته است. کسایی را باید شاعر تشبیهات مفصل دانست؛ چون از مجموع سیصد بیت یافت شده از او 83 تشبیه محسوس و تنها دو استعاره قابل شناسایی است. او در تشبیهاتش از عناصر فرهنگی و طبیعی استفاده کرده و عناصر فرهنگی در شعر کسایی الهام گرفته از منابع دینی قرآنی و حدیثی و اسطوره های ایرانی و ترکی و مانوی بوده و در عناصر طبیعی نیز از ستارگان و پرندگان و سایر حیوانات استفاده کرده است. بر این اساس عمده ی تصویرهای کسایی محسوس و گسترده و با ترکیبی از عناصر طبیعت و بعضاً فرهنگ دینی و کمتر ایرانی و صبغه ای درباری و اشرافی تشکیل شده است.

الكلمات الرئيسية