مقایسه ی لیلی و مجنون قاسمی گنابادی با اصل عربی آن

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

دانشگاه فردوسی مشهد, ایران