بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستانهای مشترک مثنوی مولوی و تفسیر ابوالفتوح بر اساس رویکرد ژنت

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه فردوسی مشهد, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران

الكلمات الرئيسية