اندیشه مرگ (بررسی همسانی های شعر خیّام و طرفه)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عرب, ایران

الكلمات الرئيسية