بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه تربیت مدرس, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس, گروه ادبیات عرب, ایران

الكلمات الرئيسية