تاملی در نگرش متفاوت نماد طاووس در شعر شاعران فارس و عرب

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه رازی, ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب, یران

2 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، ایران

الكلمات الرئيسية