تحلیل ساختار جامعه ی آرمانی در شعر سهراب سپهری و جبران خلیل جبران (با نگاهی به آرمانشهر فارابی و تامس مور)

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران