مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه زبان و ادبیّات فارسی, ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه زبان و ادبیّات فارسی, ایران,

الكلمات الرئيسية