بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه تهران, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران

الكلمات الرئيسية