چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه تهران, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران

الكلمات الرئيسية