فهرس الكلمات الرئيسية

آ

 • آداب و رسوم تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]
 • آدم وحوا حلّ الرموز الأساطير والرموز في رواية «آدم وحوا» لمحمّد محمّد علي و«رباعية‌ الخسوف: الواحة» لإبراهيم الكُوني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 131-154]
 • آرمان شهر رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 191-220]
 • آزادی‌خواهی تبلور شاخصه‌های پایداری و آزادی‌خواهی در اشعار سمیح صباغ و قیصر امین‌پور [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 161-188]
 • آغانی شیراز اغانی شیراز؛ دراسة ونقد [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 99-127]
 • آلة الزمن تأثير العلم في البنية الزمنية في رواية الخيال العلمي (دراسة مقارنة بين رواية قاهر الزمن لنهاد الشريف وآلة الزمن لهربرت جورج ويلز) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 9-35]
 • آیتی بررسی ترجمۀ «مفعول مطلق» در صحیفۀ سجادیه بر پایۀ نظریۀ یوجین نایدا نمونۀ مورد پژوهش ترجمۀ انصاریان و آیتی [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 99-130]

ا

 • ائتلاف المختلفات ائتلاف المختلفات وبنیة الغموض في النص الشعري وفق النظریة الشکلیة قراءة سوسیونصیة لقصیدة "زهرة الکیمیاء" لأدونيس نموذجا [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 213-243]
 • االتّناص التناص وجمالیة القول الشعري قراءة في شعر جمال النصاري وناجي الحجلاوي [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 18-39]
 • ابداع التاثیرات العربیة فی رباعیات عمر الخیّام [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 63-103]
 • ابراهیم نصر الله عتبات النص في دیوان مرایا الملائکة لإبراهیم نصر الله [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 101-127]
 • ابن سينا إسهامات الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في اللغة والأدب الفارسيين [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 61-83]
 • ابن سینا إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]
 • ابن عربي جلال الدّين الرّومي وابن عربي بين التأثّر والتأثير والتّجربة الفرديّة [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 25-44]
 • ابن فارض از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • ابونواس نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]
 • ابونواس تاثیرعمرالخیام فى ایلیا ابى ماضى [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 290-309]
 • اخوان ثالث همسان سرایی و همسان اندیشی در شعر معاصر ایران و عرب (مقایسه ی شعر البیاتی، السیاب و اخوان ثالث با تکیه بر شعر سمفونی کولی و شهرسنگستان) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 262-280]
 • ادب العرب الملمّعات فی الشعر الفارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 373-393]
 • ادب الفارسی الملمّعات فی الشعر الفارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 373-393]
 • ادب المقارن الملمّعات فی الشعر الفارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 373-393]
 • ادب پایداری بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 323-349]
 • ادب تطبیقی نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ادب عربی در شعر ادیب الممالک فراهانی [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 8-36]
 • ادب عربی و فارسی نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ادب عربی در شعر ادیب الممالک فراهانی [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 8-36]
 • ادبيات تطبيقی واکاوی جلوه‌های رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 45-74]
 • ادبیات پایداری تبلور شاخصه‌های پایداری و آزادی‌خواهی در اشعار سمیح صباغ و قیصر امین‌پور [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 161-188]
 • ادبیات تطبیقی واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]
 • ادبیات تطبیقی مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه» [المجلد 46، العدد 93، 2015]
 • ادبیات تطبیقی کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • ادبیات تطبیقی مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 103-133]
 • ادبیات تطبیقی بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 7-41]
 • ادبیات تطبیقی اندیشه مرگ (بررسی همسانی های شعر خیّام و طرفه) [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 197-214]
 • ادبیات تطبیقی حبسیه های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 113-141]
 • ادبیات تطبیقی حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 317-342]
 • ادبیات تطبیقی سیمای امام موسی کاظم (ع) در آینۀ شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 305-326]
 • ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ بازتاب فرهنگ ایران زمین در آثار شعرای عرب زبان در قرن بیستم [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 90-30]
 • ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ تاملی در نگرش متفاوت نماد طاووس در شعر شاعران فارس و عرب [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 250-279]
 • ادبیّات تطبیقی بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 131-172]
 • ادبیات داستانی واکاوی فنّ توصيف در رمان «العطر الفرنسي» اثر امیر تاج السرّ [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 239-265]
 • ادبیات داستانی استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • ادبیات عربی برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 37-68]
 • ادبیات عربی نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دو زبان عربی و فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 21-52]
 • ادبیات فارسی برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 37-68]
 • ادبیات فارسی نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دو زبان عربی و فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 21-52]
 • ادبیات کودک کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • ادﺑﯿﺎت ﻟﺒﻨﺎن بازتاب فرهنگ ایران زمین در آثار شعرای عرب زبان در قرن بیستم [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 90-30]
 • ادبیات متعهّد سیمای امام موسی کاظم (ع) در آینۀ شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 305-326]
 • ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن ﻋﺮب بازتاب فرهنگ ایران زمین در آثار شعرای عرب زبان در قرن بیستم [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 90-30]
 • ادبیات معاصر ایران بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 343-372]
 • ادبیات معاصر عرب بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 343-372]
 • ادبیات وزبان عامه بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 230-293]
 • ادیب الممالک فراهانی نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ادب عربی در شعر ادیب الممالک فراهانی [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 8-36]
 • ارداویراف نامه بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران و کمدی الهی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 245-265]
 • اژدها سلوک نمادین بهرام گور در میان دو گور [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 173-202]
 • اساطیر - ایران باستان - دوره اسلامی زنان فرمانروا در ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 187-218]
 • اسباب فلسفیة رمزیّة الابیات الفارسیّة فى ملحمة الحرافیش [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 154-175]
 • استبداد استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • استبدادستیزی استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • استعاره چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]
 • استعاره تاملی در تصویرگری های کسایی [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 161-186]
 • استعمار واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • اصفهان شعراء بالعربیة منسیّون من ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 6-17]
 • افسانة نیما یوشیج و قصیدة المساء خلیل مطران بررسی رگه های رمانتی سیسم در «افسانة» نیما یوشیج و المساء خلیل مطران [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 267-315]
 • الأدب الإيراني والعربي سرديات المرأة في الروائية العربية والإيرانية [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 40-54]
 • الأدب المقارن تأثُّرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ [التَّماثُل بين غوته وحافِظٍ] [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 77-110]
 • الأدب المقارن التناص وجمالیة القول الشعري قراءة في شعر جمال النصاري وناجي الحجلاوي [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 18-39]
 • الأسطورة أسطورة النور والظلام وتأثيرها منظومة حسين مجيب المصريّ الفارسيّة في ديوان "الصبح" أنموذجًا [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 173-198]
 • الأمثال العربیة دراسة مقارنة للرموز الحیوانیة في الأمثال العربیة والفارسية [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 18-56]
 • الأمثال الفارسية دراسة مقارنة للرموز الحیوانیة في الأمثال العربیة والفارسية [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 18-56]
 • الأنثی الأنثی- الوجود والکينونة دراسة مقارنة بين تجربتی الشاعرتين فروغ فرخزادو غادة السمّان الشعريَّتین [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 75-94]
 • الأوزان الحديثــة والتفعيلات حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • الائتلاف والاختلاف حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • الاثر اثر الرحلة الایرانیة فی تکوین الادب المقارن [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 103-112]
 • الادب اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • الادب العربی تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • الادب الفارسی تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • الادب المقارن نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]
 • الادب المقارن تاثیرعمرالخیام فى ایلیا ابى ماضى [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 290-309]
 • الادب المقارن «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • الادب المقارن اثر الرحلة الایرانیة فی تکوین الادب المقارن [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 103-112]
 • الاستلهام الاستلهام القرآني في مثنوي المولوي قصة الببغاء والتاجر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 15-23]
 • الاسلوب اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • الاسلوب مستویات الانزیاح فى شعر «عبدالوهّاب البیاتى» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 239-289]
 • الاسلوب - البنیة اللغویة البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • الاقتباس السينمائيّ - التداخل "ماهى سياه کوچولو" من النّصّ السّردي إلى الفيلم السينمائي [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 111-130]
 • الاقتراض من مفارقات الاقتراض اللغوی بین العربیّة و الفارسیّة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 401-417]
 • الانتظار بجهوزيّة نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • الانزياح ملامح توظيف التراث الديني وانزياحاته في قصّة "المعصوم الثّاني" لهوشنك كلشیري: قراءة تناصية [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 21-44]
 • الانزیاح مستویات الانزیاح فى شعر «عبدالوهّاب البیاتى» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 239-289]
 • الایرانیون تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • البناء الموســيقي ّ حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • البنية الزمنية تأثير العلم في البنية الزمنية في رواية الخيال العلمي (دراسة مقارنة بين رواية قاهر الزمن لنهاد الشريف وآلة الزمن لهربرت جورج ويلز) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 9-35]
 • البنیة العشریة ائتلاف المختلفات وبنیة الغموض في النص الشعري وفق النظریة الشکلیة قراءة سوسیونصیة لقصیدة "زهرة الکیمیاء" لأدونيس نموذجا [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 213-243]
 • البهائي تأثیر جلال الدین الرومي المولوي في شعر الشيخ البهائي العربي والفارسي [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 75-100]
 • البیاتی همسان سرایی و همسان اندیشی در شعر معاصر ایران و عرب (مقایسه ی شعر البیاتی، السیاب و اخوان ثالث با تکیه بر شعر سمفونی کولی و شهرسنگستان) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 262-280]
 • البیاتی التأ ُّملات الفلسفیة فی الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهری» و«عبد الوهاب البیاتی» [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 57-84]
 • التأثــر والتأثير حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • التحليل الدراسات الأدبيّة والنقديّة المقارنة بين اللغات الشرقيّة عبد الوهّاب عزّام أنموذجًا: مقاربة تحليليّة [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 117-159]
 • التحوّل "ماهى سياه کوچولو" من النّصّ السّردي إلى الفيلم السينمائي [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 111-130]
 • التراث الهويّة وأثرها في توظيف الشخصيّات الأدبيّة في الأدبَين الفارسيّ والعربيّ (أنموذجًا أدونيس وأخوان ثالث) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 155-192]
 • التراکیب البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • الترجمة اغانی شیراز؛ دراسة ونقد [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 99-127]
 • الترجمة من مفارقات الاقتراض اللغوی بین العربیّة و الفارسیّة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 401-417]
 • الترجمة النصية رؤية نظرية- لسانية للترجمة النصية كأحدث منهج ترجمي وممارستها النص والجملة في ضوء اللسانيات النصية [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 327-362]
 • الترجمة و النقل مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 439-464]
 • التصوف النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • التصوف الإيجابي والتصوف السلبي تأثیر جلال الدین الرومي المولوي في شعر الشيخ البهائي العربي والفارسي [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 75-100]
 • التصوف والعرفان تأثیر جلال الدین الرومي المولوي في شعر الشيخ البهائي العربي والفارسي [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 75-100]
 • التفاعل مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 439-464]
 • التّناصّ ملامح توظيف التراث الديني وانزياحاته في قصّة "المعصوم الثّاني" لهوشنك كلشیري: قراءة تناصية [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 21-44]
 • الثقافة دراسة مقارنة للرموز الحیوانیة في الأمثال العربیة والفارسية [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 18-56]
 • الجزائر سعدي الشيرازي في العالم العربي الجزائر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 215-238]
 • الجزائر کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • الجمال إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]
 • الجمال مقارنة للجمال بین أدب العقاد و الرافعي [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 128-154]
 • الجملة رؤية نظرية- لسانية للترجمة النصية كأحدث منهج ترجمي وممارستها النص والجملة في ضوء اللسانيات النصية [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 327-362]
 • الحبّ صورةُ الحُبِّ والفراقِ في شعرِ غادة السمّان وفروغ فرخزاد (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 139-161]
 • الحديث تأثیر الثقافة العربيّة والإسلاميّة في الشاعر الإيراني محمّد حسین شهريار [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 225-248]
 • الحرافیش رمزیّة الابیات الفارسیّة فى ملحمة الحرافیش [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 154-175]
 • الحرکة فی الاین الحرکة فى مقولة الاین، والوضع، والکیف والکم، والجوهر عند الملاَّصدرا والعلاَّمة الطباطبافى فى « الحکمةالمتعالیة » [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 139-153]
 • الحرکة فی الجوهر الحرکة فى مقولة الاین، والوضع، والکیف والکم، والجوهر عند الملاَّصدرا والعلاَّمة الطباطبافى فى « الحکمةالمتعالیة » [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 139-153]
 • الحرکة فی الکم الحرکة فى مقولة الاین، والوضع، والکیف والکم، والجوهر عند الملاَّصدرا والعلاَّمة الطباطبافى فى « الحکمةالمتعالیة » [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 139-153]
 • الحرکة فی الکیف الحرکة فى مقولة الاین، والوضع، والکیف والکم، والجوهر عند الملاَّصدرا والعلاَّمة الطباطبافى فى « الحکمةالمتعالیة » [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 139-153]
 • الحرکة فی الوضع الحرکة فى مقولة الاین، والوضع، والکیف والکم، والجوهر عند الملاَّصدرا والعلاَّمة الطباطبافى فى « الحکمةالمتعالیة » [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 139-153]
 • الحضارة الإسلاميّة الدراسات الأدبيّة والنقديّة المقارنة بين اللغات الشرقيّة عبد الوهّاب عزّام أنموذجًا: مقاربة تحليليّة [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 117-159]
 • الحضارة الإنسانية الروابط الأدبیة الفارسیة والعربیة في العصر الأموی في بلاد الشام [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 55-74]
 • الحقيقة المحمدية النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • الحکمة البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • الخمر نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]
 • الخمر تاثیرعمرالخیام فى ایلیا ابى ماضى [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 290-309]
 • الخيال العلمي تأثير العلم في البنية الزمنية في رواية الخيال العلمي (دراسة مقارنة بين رواية قاهر الزمن لنهاد الشريف وآلة الزمن لهربرت جورج ويلز) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 9-35]
 • الدخیل من مفارقات الاقتراض اللغوی بین العربیّة و الفارسیّة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 401-417]
 • الدراسات المقارنة الهويّة وأثرها في توظيف الشخصيّات الأدبيّة في الأدبَين الفارسيّ والعربيّ (أنموذجًا أدونيس وأخوان ثالث) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 155-192]
 • الدراسات المقارنة "ليلى والمجنون" بين صلاح عبد الصبور ونظامي الكنجويّ في الأدبَين العربيّ والفارسيّ (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 73-102]
 • الدراسات المقارنة الدراسات الأدبيّة والنقديّة المقارنة بين اللغات الشرقيّة عبد الوهّاب عزّام أنموذجًا: مقاربة تحليليّة [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 117-159]
 • الدلالات الرمزیة دراسة مقارنة للرموز الحیوانیة في الأمثال العربیة والفارسية [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 18-56]
 • الدِّين- عمر الخيّام- علي هاشم- رباعيّات الخيّام-أفلاك الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم (رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 45-76]
 • الرافعي مقارنة للجمال بین أدب العقاد و الرافعي [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 128-154]
 • الراوندی بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]
 • الرثاء «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • الرحلة الایرانیة اثر الرحلة الایرانیة فی تکوین الادب المقارن [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 103-112]
 • الرسالة العلائيّة إسهامات الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في اللغة والأدب الفارسيين [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 61-83]
 • الرموز الحیوانیة دراسة مقارنة للرموز الحیوانیة في الأمثال العربیة والفارسية [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 18-56]
 • الرموز والدلالات تراجيدية «رجال في الشمس» في ضوء المنهج السوسيولوجي [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 110-134]
 • الزَّمن الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم (رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 45-76]
 • الساقي بين منظومتي الساقي (ساقى نامه) عند حافظ الشيرازي وخليل الله خليلي [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 13-28]
 • السرد السينمائيّ "ماهى سياه کوچولو" من النّصّ السّردي إلى الفيلم السينمائي [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 111-130]
 • السرد القصصيّ "ماهى سياه کوچولو" من النّصّ السّردي إلى الفيلم السينمائي [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 111-130]
 • السوسیونصیّة ائتلاف المختلفات وبنیة الغموض في النص الشعري وفق النظریة الشکلیة قراءة سوسیونصیة لقصیدة "زهرة الکیمیاء" لأدونيس نموذجا [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 213-243]
 • السیاب همسان سرایی و همسان اندیشی در شعر معاصر ایران و عرب (مقایسه ی شعر البیاتی، السیاب و اخوان ثالث با تکیه بر شعر سمفونی کولی و شهرسنگستان) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 262-280]
 • الشخصيّات الأدبيّة الهويّة وأثرها في توظيف الشخصيّات الأدبيّة في الأدبَين الفارسيّ والعربيّ (أنموذجًا أدونيس وأخوان ثالث) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 155-192]
 • الشعر البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • الشّعر صورةُ الحُبِّ والفراقِ في شعرِ غادة السمّان وفروغ فرخزاد (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 139-161]
 • الشعراء العرب بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]
 • الشعراء الفرس تأثّر الشاعر الألماني غوته بحافظ الشيرازي والشعراء الفرس [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 285-302]
 • الشعر الخمريّ بين منظومتي الساقي (ساقى نامه) عند حافظ الشيرازي وخليل الله خليلي [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 13-28]
 • الشعر العراقی موتیف النخلة فى شعر یحیی السماوى [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 65-83]
 • الشعر العربي سعدي الشيرازي في العالم العربي الجزائر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 215-238]
 • الشعر العربی بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]
 • الشعر العربی المعاصر مستویات الانزیاح فى شعر «عبدالوهّاب البیاتى» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 239-289]
 • الشعر الفارسي أسطورة النور والظلام وتأثيرها منظومة حسين مجيب المصريّ الفارسيّة في ديوان "الصبح" أنموذجًا [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 173-198]
 • الشعر الفارسی سعدي الشيرازي في العالم العربي الجزائر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 215-238]
 • الشهادة نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • الشهادة عتبات النص في دیوان مرایا الملائکة لإبراهیم نصر الله [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 101-127]
 • الصّورولوجیا صورة الآخر في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرّحمن منیف «قراءة لصورة الآخر العثماني والإنجلیزي والفرنسي» [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 247-275]
 • الطبیعة الشاعر (نیما یوشیج) بین الطبیعة والنزعة المحلیة [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 176-196]
 • الطبیعة شعراء بالعربیة منسیّون من ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 6-17]
 • الظاهر والباطن إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]
 • الظلام والنور أسطورة النور والظلام وتأثيرها منظومة حسين مجيب المصريّ الفارسيّة في ديوان "الصبح" أنموذجًا [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 173-198]
 • العادات المحلیة الشاعر (نیما یوشیج) بین الطبیعة والنزعة المحلیة [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 176-196]
 • العالم العربي صدى «كلستان» ومراياه في العالم العربي [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 199-232]
 • العراق «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • العرب تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • العربیة اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • العرفان النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • العشق الإلهي تأثیر جلال الدین الرومي المولوي في شعر الشيخ البهائي العربي والفارسي [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 75-100]
 • العصر الأموي الروابط الأدبیة الفارسیة والعربیة في العصر الأموی في بلاد الشام [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 55-74]
 • العقاد مقارنة للجمال بین أدب العقاد و الرافعي [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 128-154]
 • العمل الأدبي مقارنة للجمال بین أدب العقاد و الرافعي [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 128-154]
 • الغموض ائتلاف المختلفات وبنیة الغموض في النص الشعري وفق النظریة الشکلیة قراءة سوسیونصیة لقصیدة "زهرة الکیمیاء" لأدونيس نموذجا [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 213-243]
 • الفارسیة اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • الفارسیة البهلویة مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 439-464]
 • الفارسیة الدریة مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 439-464]
 • الفراق صورةُ الحُبِّ والفراقِ في شعرِ غادة السمّان وفروغ فرخزاد (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 139-161]
 • الفرد الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم (رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 45-76]
 • الفرس تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • القرآن تأثیر الثقافة العربيّة والإسلاميّة في الشاعر الإيراني محمّد حسین شهريار [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 225-248]
 • القرآن الكريم الاستلهام القرآني في مثنوي المولوي قصة الببغاء والتاجر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 15-23]
 • القضایا السیاسیة الشاعر (نیما یوشیج) بین الطبیعة والنزعة المحلیة [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 176-196]
 • القوافي المقيدة النبر والتنغيم حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • الكلّيّ والجزئيّ إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]
 • الکينونة الأنثی- الوجود والکينونة دراسة مقارنة بين تجربتی الشاعرتين فروغ فرخزادو غادة السمّان الشعريَّتین [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 75-94]
 • اللسانيات النصية رؤية نظرية- لسانية للترجمة النصية كأحدث منهج ترجمي وممارستها النص والجملة في ضوء اللسانيات النصية [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 327-362]
 • اللغات الشرقيّة الدراسات الأدبيّة والنقديّة المقارنة بين اللغات الشرقيّة عبد الوهّاب عزّام أنموذجًا: مقاربة تحليليّة [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 117-159]
 • اللغة اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • اللغة العربیة تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • اللغة العربیة من مفارقات الاقتراض اللغوی بین العربیّة و الفارسیّة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 401-417]
 • اللغة العربیة مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 439-464]
 • اللغة العرفانية النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • اللغة الفارسیة تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • اللغة الفارسیة من مفارقات الاقتراض اللغوی بین العربیّة و الفارسیّة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 401-417]
 • اللهجة الطبریة الشاعر (نیما یوشیج) بین الطبیعة والنزعة المحلیة [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 176-196]
 • المتنبی البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • المثنوي الاستلهام القرآني في مثنوي المولوي قصة الببغاء والتاجر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 15-23]
 • المجاهدة تأثیر جلال الدین الرومي المولوي في شعر الشيخ البهائي العربي والفارسي [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 75-100]
 • المجتمع الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم (رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 45-76]
 • المرأة المثالية سرديات المرأة في الروائية العربية والإيرانية [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 40-54]
 • المشرق الإسلاميّ- العربيّ نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • المطلق والمقيّد إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]
 • المعايير النصية رؤية نظرية- لسانية للترجمة النصية كأحدث منهج ترجمي وممارستها النص والجملة في ضوء اللسانيات النصية [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 327-362]
 • المعرفة الإلهية النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • المعركة الأدبية مقارنة للجمال بین أدب العقاد و الرافعي [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 128-154]
 • المعصوم الثّاني ملامح توظيف التراث الديني وانزياحاته في قصّة "المعصوم الثّاني" لهوشنك كلشیري: قراءة تناصية [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 21-44]
 • المفردات البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • المفردات الرّئیسیّة: الأدب المقارن صورة الآخر في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرّحمن منیف «قراءة لصورة الآخر العثماني والإنجلیزي والفرنسي» [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 247-275]
 • المقارن اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • المقارن صورةُ الحُبِّ والفراقِ في شعرِ غادة السمّان وفروغ فرخزاد (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 139-161]
 • المقاومة نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • الموتیف موتیف النخلة فى شعر یحیی السماوى [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 65-83]
 • المولوي تأثیر جلال الدین الرومي المولوي في شعر الشيخ البهائي العربي والفارسي [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 75-100]
 • النثر الفنی مستویات التفاعل بین اللغتین العربیة و الفارسیة [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 439-464]
 • النخلة موتیف النخلة فى شعر یحیی السماوى [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 65-83]
 • النداء اسلوبیّة النداء بین العربیّة والفارسیّة [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 203-238]
 • النشر فی القرن السادس بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]
 • النص رؤية نظرية- لسانية للترجمة النصية كأحدث منهج ترجمي وممارستها النص والجملة في ضوء اللسانيات النصية [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 327-362]
 • النظامي الكنجوي "ليلى والمجنون" بين صلاح عبد الصبور ونظامي الكنجويّ في الأدبَين العربيّ والفارسيّ (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 73-102]
 • النظریّة الشکلیّة ائتلاف المختلفات وبنیة الغموض في النص الشعري وفق النظریة الشکلیة قراءة سوسیونصیة لقصیدة "زهرة الکیمیاء" لأدونيس نموذجا [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 213-243]
 • النفس إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]
 • النقد الأدبيّ الدراسات الأدبيّة والنقديّة المقارنة بين اللغات الشرقيّة عبد الوهّاب عزّام أنموذجًا: مقاربة تحليليّة [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 117-159]
 • النور المحمدي النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • الوجود الأنثی- الوجود والکينونة دراسة مقارنة بين تجربتی الشاعرتين فروغ فرخزادو غادة السمّان الشعريَّتین [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 75-94]
 • الوطن موتیف النخلة فى شعر یحیی السماوى [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 65-83]
 • الوطن نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • امام کاظم(ع) سیمای امام موسی کاظم (ع) در آینۀ شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 305-326]
 • امثال عربی پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف الامثال و طرایف الاقوال [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 143-172]
 • امثال فارسی پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف الامثال و طرایف الاقوال [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 143-172]
 • امیر تاج‌السّر واکاوی فنّ توصيف در رمان «العطر الفرنسي» اثر امیر تاج السرّ [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 239-265]
 • اندیشه مرگ اندیشه مرگ (بررسی همسانی های شعر خیّام و طرفه) [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 197-214]
 • انسان شناسی بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • انصاریان بررسی ترجمۀ «مفعول مطلق» در صحیفۀ سجادیه بر پایۀ نظریۀ یوجین نایدا نمونۀ مورد پژوهش ترجمۀ انصاریان و آیتی [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 99-130]
 • انعام کجه‌جى واکاوی کاربردهای «حسن تعبیر» در ترجمۀ رمان «سواقی القلوب» [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 163-183]
 • ایران واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • ایران «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • ایمان کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • ایمان حجو عتبات النص في دیوان مرایا الملائکة لإبراهیم نصر الله [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 101-127]

ب

 • باورها وفرهنگ عامیانه بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 230-293]
 • ببلیوغرافیة صدى «كلستان» ومراياه في العالم العربي [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 199-232]
 • برابرهای‌نابرابر برابرهایِ نابرابر مفعول‌مطلق عربی در زبان‌فارسی (جستاری بر پژوهش‌های پیشین مفعول‌مطلق در زبان‌فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 29-60]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 343-372]
 • بررسی ساختاری بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار» [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 153-191]
 • بررسی نمادپردازانه برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 37-68]
 • بررسی واژگانی بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار» [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 153-191]
 • بلاد الشام- الثقافة العربيةالفارسية الروابط الأدبیة الفارسیة والعربیة في العصر الأموی في بلاد الشام [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 55-74]
 • بلاط الصاحب بن عباد شعراء بالعربیة منسیّون من ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 6-17]
 • بهرام سلوک نمادین بهرام گور در میان دو گور [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 173-202]
 • بینامتنی بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]

ت

 • تأمل الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم (رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 45-76]
 • تأملات التأ ُّملات الفلسفیة فی الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهری» و«عبد الوهاب البیاتی» [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 57-84]
 • تائیّه از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • تابو واکاوی کاربردهای «حسن تعبیر» در ترجمۀ رمان «سواقی القلوب» [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 163-183]
 • تاثیر ادبیات صوفیانه از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • تبارشناسی تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]
 • تحدیث - عمر الخیام - ادب مقارن عربی- فارسی التاثیرات العربیة فی رباعیات عمر الخیّام [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 63-103]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل غزلی از حافظ با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 7-43]
 • تحول معنايی تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]
 • تراجيدية تراجيدية «رجال في الشمس» في ضوء المنهج السوسيولوجي [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 110-134]
 • ترجمه ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • ترجمه بندارى مقایسه اى میان شاهنامه ی فردوسی و ترجمه ى عربی بندارى [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 71-101]
 • ترجمه های فارسی بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار» [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 153-191]
 • ترجمه همزمان چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]
 • تشبیه تاملی در تصویرگری های کسایی [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 161-186]
 • تصوف صورة المسیح فى صوفیّة مولاناجلال الدیّن الرّومىّ البلخىّ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 232-247]
 • تصویر بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]
 • تصویرهای خیالی تاملی در تصویرگری های کسایی [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 161-186]
 • تفسیر ابوالفتوح رازی بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستانهای مشترک مثنوی مولوی و تفسیر ابوالفتوح بر اساس رویکرد ژنت [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 215-250]
 • تقلید التاثیرات العربیة فی رباعیات عمر الخیّام [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 63-103]
 • تقلید و تجدید شعراء بالعربیة منسیّون من ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 6-17]
 • تناص تناصّ قرآنی و تأثیر آن بر شعر عبد الرحمن بارود، موردپژوهی "الاعمال الشعرية الکاملة" [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 277-304]
 • توحید از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • توظيف التراثي الديني ملامح توظيف التراث الديني وانزياحاته في قصّة "المعصوم الثّاني" لهوشنك كلشیري: قراءة تناصية [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 21-44]
 • تونس التناص وجمالیة القول الشعري قراءة في شعر جمال النصاري وناجي الحجلاوي [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 18-39]

ث

 • ثقافةُ الفُرْس كُلْثومُ بنُ عَمْرٍو العَتّابيُّ، الشّاعِرُ العَبّاسيُّ الحَلَبيُّ، الذي رَحَلَ إِلَى أقاصي إيرانَ، ليتَثَقَّفَ بِثقافةِ الفُرْسِ ويُجَدِّدَ في شِعْرِه ونَثْرِه [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 83-98]
 • ثلاثیّة أرض السّواد صورة الآخر في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرّحمن منیف «قراءة لصورة الآخر العثماني والإنجلیزي والفرنسي» [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 247-275]

ج

 • جامعة پدرسالاری پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]
 • جامی از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • جاویدنامه مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه» [المجلد 46، العدد 93، 2015]
 • جبران خلیل جبران رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 191-220]
 • جلال الدين الرومي الاستلهام القرآني في مثنوي المولوي قصة الببغاء والتاجر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 15-23]
 • جلال الدّين الرّومي جلال الدّين الرّومي وابن عربي بين التأثّر والتأثير والتّجربة الفرديّة [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 25-44]
 • جمال النصاري التناص وجمالیة القول الشعري قراءة في شعر جمال النصاري وناجي الحجلاوي [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 18-39]
 • جمله چهارجزئی با متمم و مفعول ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • جمله چهارجزئی با مسند و مفعول ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • جمله دومفعولی ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • جمله سه مفعولی ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • جمیل صدقی الزهاوی «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • جمیل صدقی الزهاوی بررسی زیباییشناختی سوگسرودهی(مرثیه) ملک الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاوی [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 7-17]
 • جنّ تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]
 • جوخه الحارثی واکاوی عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثي [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 185-212]

ح

 • حافظ تحلیل غزلی از حافظ با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 7-43]
 • حافظ الشيرازي تأثُّرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ [التَّماثُل بين غوته وحافِظٍ] [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 77-110]
 • حافظ الشيرازيّ بين منظومتي الساقي (ساقى نامه) عند حافظ الشيرازي وخليل الله خليلي [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 13-28]
 • حافظ الشیرازي تأثّر الشاعر الألماني غوته بحافظ الشيرازي والشعراء الفرس [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 285-302]
 • حافظ الشیرازی اغانی شیراز؛ دراسة ونقد [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 99-127]
 • حافظ الشیرازی رمزیّة الابیات الفارسیّة فى ملحمة الحرافیش [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 154-175]
 • حبسیه حبسیه های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 113-141]
 • حسن تعبیر واکاوی کاربردهای «حسن تعبیر» در ترجمۀ رمان «سواقی القلوب» [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 163-183]
 • حسين مجيب المصري أسطورة النور والظلام وتأثيرها منظومة حسين مجيب المصريّ الفارسيّة في ديوان "الصبح" أنموذجًا [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 173-198]
 • حضرت زینب (س) بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 131-172]
 • حقیقی بررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و مولانا دربارهی عشق مجازی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 83-109]
 • حیوان برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 37-68]

خ

 • خط بریل تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 419-437]
 • خط عربی تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 419-437]
 • خلاصه نویسی چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]
 • خليل الله خليلي بين منظومتي الساقي (ساقى نامه) عند حافظ الشيرازي وخليل الله خليلي [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 13-28]

د

 • داستان بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • داستان مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 103-133]
 • داستان بیژن و منیژه مقایسه اى میان شاهنامه ی فردوسی و ترجمه ى عربی بندارى [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 71-101]
 • دراسة الآخر صورة الآخر في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرّحمن منیف «قراءة لصورة الآخر العثماني والإنجلیزي والفرنسي» [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 247-275]
 • دراسة مقارنة إعادة صياغة قصص التراث للأطفال دراسة مقارنة لقصص الأطفال في الأدبين العربي و الفارسي (لينا كيلاني و نادر ابراهيمي أنموذجاً) [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 84-100]
 • دستگاه‌زبانی برابرهایِ نابرابر مفعول‌مطلق عربی در زبان‌فارسی (جستاری بر پژوهش‌های پیشین مفعول‌مطلق در زبان‌فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 29-60]
 • ديو آفريده تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]

ر

 • رؤية الرُّؤية الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وأثرها في شعر عمر الخيَّام وعلي هاشم (رباعيَّات الخيَّام وديوان أفلاك أنموذجان) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 45-76]
 • رؤية نقدية صدى «كلستان» ومراياه في العالم العربي [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 199-232]
 • راحة الصدور بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]
 • رباعيّة الخسوف: الواحة حلّ الرموز الأساطير والرموز في رواية «آدم وحوا» لمحمّد محمّد علي و«رباعية‌ الخسوف: الواحة» لإبراهيم الكُوني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 131-154]
 • رجال في الشمس تراجيدية «رجال في الشمس» في ضوء المنهج السوسيولوجي [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 110-134]
 • رسالة الغفران مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه» [المجلد 46، العدد 93، 2015]
 • رسالة الغفران بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران و کمدی الهی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 245-265]
 • رسالة في علم الأصوات إسهامات الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في اللغة والأدب الفارسيين [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 61-83]
 • رشیدالدین وطواط پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف الامثال و طرایف الاقوال [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 143-172]
 • رمان واکاوی فنّ توصيف در رمان «العطر الفرنسي» اثر امیر تاج السرّ [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 239-265]
 • رمان "العطر الفرنسي" واکاوی فنّ توصيف در رمان «العطر الفرنسي» اثر امیر تاج السرّ [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 239-265]
 • رمانتيسم واکاوی جلوه‌های رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 45-74]
 • رمانتیسم رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 191-220]
 • رمان معاصر عربی واکاوی عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثي [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 185-212]
 • رمزية المرأة سرديات المرأة في الروائية العربية والإيرانية [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 40-54]
 • روایت شناسی بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستانهای مشترک مثنوی مولوی و تفسیر ابوالفتوح بر اساس رویکرد ژنت [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 215-250]
 • روزمرگی پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]

ز

 • زبان‌عربی برابرهایِ نابرابر مفعول‌مطلق عربی در زبان‌فارسی (جستاری بر پژوهش‌های پیشین مفعول‌مطلق در زبان‌فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 29-60]
 • زبان عربی وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • زبان‌‌فارسی برابرهایِ نابرابر مفعول‌مطلق عربی در زبان‌فارسی (جستاری بر پژوهش‌های پیشین مفعول‌مطلق در زبان‌فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 29-60]
 • زبان فارسی وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • زمان بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستانهای مشترک مثنوی مولوی و تفسیر ابوالفتوح بر اساس رویکرد ژنت [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 215-250]
 • زن زنان فرمانروا در ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 187-218]
 • زن بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 343-372]
 • زهرة الکیمیاء ائتلاف المختلفات وبنیة الغموض في النص الشعري وفق النظریة الشکلیة قراءة سوسیونصیة لقصیدة "زهرة الکیمیاء" لأدونيس نموذجا [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 213-243]
 • زویا پیرزاد پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]

س

 • ساختار مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 103-133]
 • ساختاگرایی فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 294-322]
 • ساقى نامه بين منظومتي الساقي (ساقى نامه) عند حافظ الشيرازي وخليل الله خليلي [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 13-28]
 • سعدي الشيرازي صدى «كلستان» ومراياه في العالم العربي [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 199-232]
 • سعدی البنیة اللغویة فی حکمة المتنب ی وسعدی (دراسة مقارنة) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 219-246]
 • سعىدي سعدي الشيرازي في العالم العربي الجزائر نموذجًا [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 215-238]
 • سفر رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 191-220]
 • سمیح صباغ تبلور شاخصه‌های پایداری و آزادی‌خواهی در اشعار سمیح صباغ و قیصر امین‌پور [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 161-188]
 • سهراب التأ ُّملات الفلسفیة فی الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهری» و«عبد الوهاب البیاتی» [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 57-84]
 • سهراب سبهری وقع المطر فی شعر «بدر شاکر السیّاب» و «سهراب سپهری» [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 221-243]
 • سهراب سپهری رمانتیسم در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 191-220]
 • سواقی القلوب واکاوی کاربردهای «حسن تعبیر» در ترجمۀ رمان «سواقی القلوب» [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 163-183]
 • سوسيولوجيا تراجيدية «رجال في الشمس» في ضوء المنهج السوسيولوجي [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 110-134]
 • سوگسرود بررسی زیباییشناختی سوگسرودهی(مرثیه) ملک الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاوی [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 7-17]
 • سیاب بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]
 • سیاست - دخالت غیر مستقیم - دخالت مستقیم زنان فرمانروا در ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 187-218]
 • سیدات القمر واکاوی عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثي [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 185-212]
 • سیستم نوشتاری بینایی فارسی تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 419-437]

ش

 • شاکر سیاب وقع المطر فی شعر «بدر شاکر السیّاب» و «سهراب سپهری» [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 221-243]
 • شاملو بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 343-372]
 • شاهنامه فردوسى مقایسه اى میان شاهنامه ی فردوسی و ترجمه ى عربی بندارى [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 71-101]
 • شرح قیصری از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • شعر کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • شعر بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]
 • شعر حبسیه های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 113-141]
 • شعراء شعراء بالعربیة منسیّون من ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 6-17]
 • شعر المقاومة نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • شعر زنانه مطالعة تطبیقی اشعار غادة السمان و فروغ فرّخزاد [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 53-70]
 • شعر سعدی - شعر جاهلی عرب -ادبیات تطبیقی تاثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 247-261]
 • شعر عربی تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]
 • شعر عربی بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 7-41]
 • شعر فارسی تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]
 • شعر فارسی بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 7-41]
 • شعر فارسی رمزیّة الابیات الفارسیّة فى ملحمة الحرافیش [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 154-175]
 • شعر متعهّد بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 131-172]
 • شعر معاصر بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]
 • شعر معاصر عربی واکاوی جلوه‌های رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 45-74]
 • شعر معاصر عربی و فارسی بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 131-172]
 • شعر معاصر عربی و فارسی سیمای امام موسی کاظم (ع) در آینۀ شعر معاصر عربی و فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 305-326]
 • شعر معاصر فارسی واکاوی جلوه‌های رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 45-74]
 • شعر مقاومت بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 131-172]
 • شنفری بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]
 • شهاب الاخبار بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار» [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 153-191]
 • شهر روایت گرا فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 294-322]
 • شهر عصر صفوی بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 230-293]
 • شهريار تأثیر الثقافة العربيّة والإسلاميّة في الشاعر الإيراني محمّد حسین شهريار [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 225-248]
 • شهریار بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]
 • شیخ الإشراق إدراك الجمال بين ابن سينا وشيخ الإشراق [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 139-163]

ص

 • صادق هدایت بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • صحیفۀ سجادیه بررسی ترجمۀ «مفعول مطلق» در صحیفۀ سجادیه بر پایۀ نظریۀ یوجین نایدا نمونۀ مورد پژوهش ترجمۀ انصاریان و آیتی [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 99-130]
 • صلاح عبد الصبور "ليلى والمجنون" بين صلاح عبد الصبور ونظامي الكنجويّ في الأدبَين العربيّ والفارسيّ (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 73-102]
 • صورة المسیح صورة المسیح فى صوفیّة مولاناجلال الدیّن الرّومىّ البلخىّ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 232-247]
 • صورة عیسی صورة المسیح فى صوفیّة مولاناجلال الدیّن الرّومىّ البلخىّ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 232-247]

ض

 • ضرب المثل چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]

ط

 • طاهره صفارزاده واکاوی جلوه‌های رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 45-74]
 • طبیعة وقع المطر فی شعر «بدر شاکر السیّاب» و «سهراب سپهری» [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 221-243]
 • طرفة بن عبد اندیشه مرگ (بررسی همسانی های شعر خیّام و طرفه) [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 197-214]
 • طغرایی بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]

ع

 • عاشورا بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 131-172]
 • عبدالرحمن بارود تناصّ قرآنی و تأثیر آن بر شعر عبد الرحمن بارود، موردپژوهی "الاعمال الشعرية الکاملة" [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 277-304]
 • عبد الرحمن منیف صورة الآخر في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرّحمن منیف «قراءة لصورة الآخر العثماني والإنجلیزي والفرنسي» [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 247-275]
 • عبدالوهاب البیاتی مستویات الانزیاح فى شعر «عبدالوهّاب البیاتى» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 239-289]
 • عبدالوهاب بیاتی بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]
 • عتبات النص عتبات النص في دیوان مرایا الملائکة لإبراهیم نصر الله [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 101-127]
 • عراق واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • عربی حبسیه های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 113-141]
 • عربی ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • عشق بررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و مولانا دربارهی عشق مجازی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 83-109]
 • عفريت تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]
 • علائم الفبایی تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 419-437]
 • علم الأساطير والرموز حلّ الرموز الأساطير والرموز في رواية «آدم وحوا» لمحمّد محمّد علي و«رباعية‌ الخسوف: الواحة» لإبراهيم الكُوني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 131-154]
 • علي معلم الدامغاني نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • عمان واکاوی عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثي [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 185-212]
 • عمر بن الخیام نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]
 • عمر بن الخیام تاثیرعمرالخیام فى ایلیا ابى ماضى [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 290-309]
 • عمر خیام نیشابوری اندیشه مرگ (بررسی همسانی های شعر خیّام و طرفه) [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 197-214]
 • عنوان بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 7-41]

غ

 • غادة السمان مطالعة تطبیقی اشعار غادة السمان و فروغ فرّخزاد [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 53-70]
 • غادة السمّان الأنثی- الوجود والکينونة دراسة مقارنة بين تجربتی الشاعرتين فروغ فرخزادو غادة السمّان الشعريَّتین [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 75-94]
 • غادة السمّان صورةُ الحُبِّ والفراقِ في شعرِ غادة السمّان وفروغ فرخزاد (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 139-161]
 • غایة فنیة رمزیّة الابیات الفارسیّة فى ملحمة الحرافیش [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 154-175]
 • غسان كنفاني تراجيدية «رجال في الشمس» في ضوء المنهج السوسيولوجي [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 110-134]
 • غم غربت بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]
 • غوته تأثُّرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ [التَّماثُل بين غوته وحافِظٍ] [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 77-110]
 • غوته تأثّر الشاعر الألماني غوته بحافظ الشيرازي والشعراء الفرس [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 285-302]

ف

 • فارسی حبسیه های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 113-141]
 • فارسی ترجمه افعال دومفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 465-475]
 • فايمار تأثُّرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ [التَّماثُل بين غوته وحافِظٍ] [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 77-110]
 • فرکلاف تحلیل غزلی از حافظ با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 7-43]
 • فرمانروایی زنان فرمانروا در ایران [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 187-218]
 • فرهنگ و ادبیات عامه واکاوی عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثي [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 185-212]
 • فروغ فرخزاد مطالعة تطبیقی اشعار غادة السمان و فروغ فرّخزاد [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 53-70]
 • فروغ فرخزاد الأنثی- الوجود والکينونة دراسة مقارنة بين تجربتی الشاعرتين فروغ فرخزادو غادة السمّان الشعريَّتین [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 75-94]
 • فروغ فرخزاد صورةُ الحُبِّ والفراقِ في شعرِ غادة السمّان وفروغ فرخزاد (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 139-161]
 • فقه اللغة البیئی الشاعر (نیما یوشیج) بین الطبیعة والنزعة المحلیة [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 176-196]
 • فلسطینیات بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 323-349]
 • فلسفیة التأ ُّملات الفلسفیة فی الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهری» و«عبد الوهاب البیاتی» [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 57-84]
 • فن توصیف واکاوی فنّ توصيف در رمان «العطر الفرنسي» اثر امیر تاج السرّ [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 239-265]
 • فهد العسکر واکاوی جلوه‌های رمانتیسم در اشعار فهد العسکر و طاهره صفارزاده [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 45-74]

ق

 • قاهر الزمن تأثير العلم في البنية الزمنية في رواية الخيال العلمي (دراسة مقارنة بين رواية قاهر الزمن لنهاد الشريف وآلة الزمن لهربرت جورج ويلز) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 9-35]
 • قبانی بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار احمد شاملو و نزار قبّانی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 343-372]
 • قرآن تناصّ قرآنی و تأثیر آن بر شعر عبد الرحمن بارود، موردپژوهی "الاعمال الشعرية الکاملة" [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 277-304]
 • قصص الأطفال إعادة صياغة قصص التراث للأطفال دراسة مقارنة لقصص الأطفال في الأدبين العربي و الفارسي (لينا كيلاني و نادر ابراهيمي أنموذجاً) [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 84-100]
 • قضیه نمک ترکی بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • قیصر امین‌پور تبلور شاخصه‌های پایداری و آزادی‌خواهی در اشعار سمیح صباغ و قیصر امین‌پور [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 161-188]

ک

 • کاربست تاريخی تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]
 • کسایی تاملی در تصویرگری های کسایی [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 161-186]
 • کُلْثومُ بنُ عَمْرٍو العَتّابيُّ كُلْثومُ بنُ عَمْرٍو العَتّابيُّ، الشّاعِرُ العَبّاسيُّ الحَلَبيُّ، الذي رَحَلَ إِلَى أقاصي إيرانَ، ليتَثَقَّفَ بِثقافةِ الفُرْسِ ويُجَدِّدَ في شِعْرِه ونَثْرِه [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 83-98]
 • کمدی الهی بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران و کمدی الهی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 245-265]
 • کنایه چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]

ل

 • لامیة العجم بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]
 • لامیة العرب بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]
 • لطایف الامثال و طرایف الاقوال پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف الامثال و طرایف الاقوال [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 143-172]
 • لغةُ العربِ تَغْنى بمعاني العَجَم كُلْثومُ بنُ عَمْرٍو العَتّابيُّ، الشّاعِرُ العَبّاسيُّ الحَلَبيُّ، الذي رَحَلَ إِلَى أقاصي إيرانَ، ليتَثَقَّفَ بِثقافةِ الفُرْسِ ويُجَدِّدَ في شِعْرِه ونَثْرِه [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 83-98]
 • ليلى والمجنون "ليلى والمجنون" بين صلاح عبد الصبور ونظامي الكنجويّ في الأدبَين العربيّ والفارسيّ (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 73-102]
 • لينا كيلاني إعادة صياغة قصص التراث للأطفال دراسة مقارنة لقصص الأطفال في الأدبين العربي و الفارسي (لينا كيلاني و نادر ابراهيمي أنموذجاً) [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 84-100]

م

 • مادر بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]
 • مبارزه ی فکری استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • مثنوی حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 317-342]
 • مثنوی مولوی بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستانهای مشترک مثنوی مولوی و تفسیر ابوالفتوح بر اساس رویکرد ژنت [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 215-250]
 • مجازی بررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و مولانا دربارهی عشق مجازی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 83-109]
 • مجنون ليلى "ليلى والمجنون" بين صلاح عبد الصبور ونظامي الكنجويّ في الأدبَين العربيّ والفارسيّ (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 104، 2022، الصفحة 73-102]
 • محمد ابراهیم الشورابی اغانی شیراز؛ دراسة ونقد [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 99-127]
 • محمّد علي حلّ الرموز الأساطير والرموز في رواية «آدم وحوا» لمحمّد محمّد علي و«رباعية‌ الخسوف: الواحة» لإبراهيم الكُوني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 131-154]
 • محمّد علي شمس الدين نظرة إلى فكرة المقاومة في شعر الشاعرَين اللبنانيّ والإيرانيّ (محمّد علي شمس الدين و علي معلّم الدامغانيّ ) [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 193-224]
 • محمد مهدی الجواهری «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • محمود دولت آبادی استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • مدرسة خراسان جلال الدّين الرّومي وابن عربي بين التأثّر والتأثير والتّجربة الفرديّة [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 25-44]
 • مرایا الملائکة عتبات النص في دیوان مرایا الملائکة لإبراهیم نصر الله [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 101-127]
 • مَرْوُ ومَكْتباتُها كُلْثومُ بنُ عَمْرٍو العَتّابيُّ، الشّاعِرُ العَبّاسيُّ الحَلَبيُّ، الذي رَحَلَ إِلَى أقاصي إيرانَ، ليتَثَقَّفَ بِثقافةِ الفُرْسِ ويُجَدِّدَ في شِعْرِه ونَثْرِه [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 83-98]
 • مريانه تأثُّرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ [التَّماثُل بين غوته وحافِظٍ] [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 77-110]
 • مسألة النبوة النور المحمّدي، قراءة في إشارات اللغة العرفانية بين الحلاج وعين القضاة الهمداني [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 249-258]
 • مشارق الدّراری فرغانی از ساغر نیل تا جام خراسان (نگاهی به تائیّه ی ابن فارض مصری و ترجمه ی فارسی عبدالرحمان جامی) [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 173-190]
 • مصطلحات علمية إسهامات الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في اللغة والأدب الفارسيين [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 61-83]
 • مضامین مشترک مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه» [المجلد 46، العدد 93، 2015]
 • مضامین مشترک نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دو زبان عربی و فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 21-52]
 • مطالعات فرودست پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]
 • معاصر همسان سرایی و همسان اندیشی در شعر معاصر ایران و عرب (مقایسه ی شعر البیاتی، السیاب و اخوان ثالث با تکیه بر شعر سمفونی کولی و شهرسنگستان) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 262-280]
 • معراج نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دو زبان عربی و فارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 21-52]
 • معراج نامه بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران و کمدی الهی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 245-265]
 • معمب وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • مفعول‌مطلق برابرهایِ نابرابر مفعول‌مطلق عربی در زبان‌فارسی (جستاری بر پژوهش‌های پیشین مفعول‌مطلق در زبان‌فارسی [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 29-60]
 • مفعول مطلق بررسی ترجمۀ «مفعول مطلق» در صحیفۀ سجادیه بر پایۀ نظریۀ یوجین نایدا نمونۀ مورد پژوهش ترجمۀ انصاریان و آیتی [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 99-130]
 • مقارنة التأ ُّملات الفلسفیة فی الوجود والعدم في شعري «سهراب سبهری» و«عبد الوهاب البیاتی» [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 57-84]
 • مقامات حریری وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • مقامه مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 103-133]
 • مقاومت تناصّ قرآنی و تأثیر آن بر شعر عبد الرحمن بارود، موردپژوهی "الاعمال الشعرية الکاملة" [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 277-304]
 • مقایسه مقایسه اى میان شاهنامه ی فردوسی و ترجمه ى عربی بندارى [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 71-101]
 • مکان کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • مکتب آمریکایی حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 317-342]
 • مکتب رمانتی سیسم بررسی رگه های رمانتی سیسم در «افسانة» نیما یوشیج و المساء خلیل مطران [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 267-315]
 • مکتب فرانسوی حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 317-342]
 • ملک الشعراء بهار «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • ملک الشعرا بهار بررسی زیباییشناختی سوگسرودهی(مرثیه) ملک الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاوی [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 7-17]
 • ملّمع الملمّعات فی الشعر الفارسی [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 373-393]
 • مهدی اخوان ثالث فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 294-322]
 • مهرگان تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]
 • مولانا حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 317-342]
 • مولانا جلال الدین الرومی صورة المسیح فى صوفیّة مولاناجلال الدیّن الرّومىّ البلخىّ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 232-247]
 • مولوی بررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و مولانا دربارهی عشق مجازی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 83-109]

ن

 • ناجي الحجلاوي التناص وجمالیة القول الشعري قراءة في شعر جمال النصاري وناجي الحجلاوي [المجلد 49، العدد 98، 2018، الصفحة 18-39]
 • نادر ابراهيمي إعادة صياغة قصص التراث للأطفال دراسة مقارنة لقصص الأطفال في الأدبين العربي و الفارسي (لينا كيلاني و نادر ابراهيمي أنموذجاً) [المجلد 50، العدد 99، 2019، الصفحة 84-100]
 • نادر نادرپور بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]
 • نازك الملا ئكــة حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • نثر كلاسيكي إسهامات الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في اللغة والأدب الفارسيين [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 61-83]
 • نجیب محفوظ استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • نجیب محفوظ رمزیّة الابیات الفارسیّة فى ملحمة الحرافیش [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 154-175]
 • نسخه های کهن بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار» [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 153-191]
 • نشانه شناسی فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 294-322]
 • نظامی گنجه ای بررسی تطبیقی دیدگاه نظامی و مولانا دربارهی عشق مجازی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 83-109]
 • نظریه ی فرانسوی تاثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 247-261]
 • نقد اجتماعی تحلیل غزلی از حافظ با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی [المجلد 50، العدد 100، 2019، الصفحة 7-43]
 • نقد تطبیقی ادب عربی و فارسی مطالعة تطبیقی اشعار غادة السمان و فروغ فرّخزاد [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 53-70]
 • نقد وبازخوانی بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • نماد برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 37-68]
 • نماد سلوک نمادین بهرام گور در میان دو گور [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 173-202]
 • نمادهای پایداری بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 323-349]
 • نمادهای طبیعی بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 323-349]
 • نوروز تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]
 • نوستالژی بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]
 • نوع ادبی مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 103-133]
 • نيما يوشــيج حداثيّة البناء الموسيقي في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة (دراسة مقارنة) [المجلد 52، العدد 103، 2022، الصفحة 7-54]
 • نیما و المجتمع الشاعر (نیما یوشیج) بین الطبیعة والنزعة المحلیة [المجلد 42، العدد 88، 2011، الصفحة 176-196]

و

 • واژگان دخیل وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • واژگان معرّب تبارشناسی و بررسی سير تحول معنايی واژه ی معرّب «عفريت» در قرآن کريم [المجلد 53، العدد 105، 2023، الصفحة 85-116]
 • وحدة التّأثر والتّأثير جلال الدّين الرّومي وابن عربي بين التأثّر والتأثير والتّجربة الفرديّة [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 25-44]
 • وحدة الوجود جلال الدّين الرّومي وابن عربي بين التأثّر والتأثير والتّجربة الفرديّة [المجلد 51، العدد 101، 2021، الصفحة 25-44]
 • وحشی بافقی بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 230-293]
 • وطن واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • وطن همسان سرایی و همسان اندیشی در شعر معاصر ایران و عرب (مقایسه ی شعر البیاتی، السیاب و اخوان ثالث با تکیه بر شعر سمفونی کولی و شهرسنگستان) [المجلد 41، العدد 87، 2010، الصفحة 262-280]
 • وقع المطر وقع المطر فی شعر «بدر شاکر السیّاب» و «سهراب سپهری» [المجلد 40، العدد 86، 2009، الصفحة 221-243]

ه

 • هفت پیکر سلوک نمادین بهرام گور در میان دو گور [المجلد 44، العدد 90، 2013، الصفحة 173-202]
 • هوشنك كلشيري ملامح توظيف التراث الديني وانزياحاته في قصّة "المعصوم الثّاني" لهوشنك كلشیري: قراءة تناصية [المجلد 51، العدد 102، 2021، الصفحة 21-44]
 • هیفاء بیطار پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]