المجلد والعدد: المجلد 42، العدد 87، نوفمبر 2011 
اساطیر ایران در آیینه ی خوانش و دریافت حسین مجیب المصری

الصفحة 104-160

میلاد جعفرپور؛ عبدالکریم شجاعی؛ مهیار علوی مقدم؛ عبّاس محمدیان؛ ابراهیم استاجی


تاملی در تصویرگری های کسایی

الصفحة 161-186

عبدالله رادمرد


زنان فرمانروا در ایران

الصفحة 187-218

عنایت الله شریف پور


تاثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی

الصفحة 247-261

حسین فاطمی؛ احسان قبول


Love, Separation, and Reunion

الصفحة 281-310

Ahmad Karimi-Hakkak