الكلمات الرئيسية = نماد
بررسی نمادها در اشعار محمد علی شمس الدین

المجلد 53، العدد 106، نوفمبر 2023، الصفحة 217-246

اکرم روشنفکر؛ ناهید جمشیدي


برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی

المجلد 46، العدد 93، نوفمبر 2015، الصفحة 37-68

مریم اکبری موسی آبادی


سلوک نمادین بهرام گور در میان دو گور

المجلد 44، العدد 90، نوفمبر 2013، الصفحة 173-202

خسرو قاسمیان