الكلمات الرئيسية = ادبیات تطبیقی
واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق

المجلد 47، العدد 94، نوفمبر 2016، الصفحة 8-40

محمد امیری؛ نوشین منصورپور


کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر

المجلد 46، العدد 92، نوفمبر 2015، الصفحة 47-66

مریم جلالی


مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه»

المجلد 46، العدد 93، نوفمبر 2015

طیبه عباسی؛ حیدر محلاتی


مقایسه ی ساختار و اسلوب مقامات با روایات پیکارسک

المجلد 44، العدد 90، نوفمبر 2013، الصفحة 103-133

عنایت الله شریف پور؛ محمد صادق بصیری؛ آرزو پوریزدان پناه کرمانی


بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی و عربی از آغاز تا امروز

المجلد 42، العدد 88، نوفمبر 2011، الصفحة 7-41

فاطمه بخیت؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت؛ کبری روشنفکر


اندیشه مرگ (بررسی همسانی های شعر خیّام و طرفه)

المجلد 42، العدد 88، نوفمبر 2011، الصفحة 197-214

راحلة محمودی؛ محمد رضا ابن الرسول


حبسیه های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی

المجلد 40، العدد 86، نوفمبر 2009، الصفحة 113-141

عبدالله رادمرد


حوزه های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا

المجلد 40، العدد 86، نوفمبر 2009، الصفحة 317-342

احسان قبول