المؤلف = مهیار علوی مقدم
بررسی تطبیقی درونمایه های شعری پروین اعتصامی و سعادالصباح

المجلد 43، العدد 89، نوفمبر 2012، الصفحة 194-221

مهیار علوی مقدم؛ ابوالفضل موسوی فرد؛ حسین محمدیان؛ پوران رضایی


اساطیر ایران در آیینه ی خوانش و دریافت حسین مجیب المصری

المجلد 41، العدد 87، نوفمبر 2010، الصفحة 104-160

میلاد جعفرپور؛ عبدالکریم شجاعی؛ مهیار علوی مقدم؛ عبّاس محمدیان؛ ابراهیم استاجی


بررسی تطبیقی ارداویراف نامه، رساله الغفران و کمدی الهی

المجلد 40، العدد 86، نوفمبر 2009، الصفحة 245-265

مهیار علوی مقدم